Prof. Ilya Likhtarev

In Memoriam of the RPI founder Prof. Ilya Likhtarev

Radiat Environ Biophys. 2017 May; 56(2):201-202