Documents for Chornobyl NPP and for Shelter Object

Publications:

 1. Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the NSC. V.Berkovskyy, G.Ratia, S.Nechaev, M.Tsygankov, V.Vasylenko, V.Sakhno, T. Volkerniuk, S. Gorbachov. Problems of nuclear power plants’ safety and of Chornobyl. – 2017. – Vol.29. – p.50–55
 2. Current state of radiation safety and dosimetric control of internal irradiation in personnel engaged in works of the “Shelter” object transformation. S.Yu.Nechayev, I.A.Likhtariov, V.O.Sushko, V.B.Berkovsky, L.M.Kovgan, Yu.V.Bonchuk, G.G.Ratia, V.V.Vasylenko, M.Ya.Tsygankov, S.V.Masiuk, S.G.Gorbachov, Т.О.Volkernuk, V.B.Gerasymenko, V.O.Pikta. International conference “Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath” : Program and Abstracts, April 18–19 2016, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2016. – p.109
 3. The zone of special radiation hazard of Chornobyl NPP: radiation and hygienic substantiation of existent sizes, current status and perspectives. Yu.Bonchuk, V.Berkovsky, H.Ratia. International conference “Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath” : Program and Abstracts, April 18–19 2016, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2016. – p.36
 4. Dosimetry of internal emitters: upgrading the ICRP methodology, Chornobyl applications and further needs. V.Berkovsky, G.Ratia, Yu.Bonchuk. International conference “Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath” : Program and Abstracts, April 18–19 2016, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2016. – p.33
 5. Regulation of the radionuclide content in commodities produced in areas affected by the Chornobyl accident. V.B.Berkovskyy, G.G.Ratia, S.V.Masiuk, Yu.V.Bonchuk, V.B.Gerasimenko, P.B.Aryasov, T.V.Treskunova, N.S.Zhadan, O.M.Ivanova, Z.N.Boyko. Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2014. – Vol.19. – p.26-34
 6. V.A.Sushko, D.A.Bazyka, I.А.Likhtarev, L.A.Lyashenko, V.B.Berkovskiy, K.N.Loganovskiy, S.U.Nechaev, L.І.Shvayko, E.A.Sarkіsova, O.О.Kolosynska, V.D.Drozdova, Y.V.Bonchuck, P.B.Arjasov, G.A.Nezgovorova, O.M.Tatarenko. Radiation protection and health of personnel of contracting enterprises participating in works for transformation of the object “Shelter” of SSE Chornobyl NPP into an ecologically safe system. Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2013. – Vol.18. – p.373-383
 7. Individual monitoring of internal exposure at the Shelter Object. I.Bonchuk, I.Likhtarev, V.Berkovski. Radiation Protection Dosimetry. Vol.144, Issue 1-4, March 2011, p.367-370
 8. Condition of the radiation and health protection of the personnel of the contractor organization involved into the works on transformation of the ChNPP Object “Shelter into ecologically safe system (on the results of the created clinical-dosimetric register. V.G.Bebeshko, V.O.Sushko, I.A.Likhtarev, D.A.Bazyka, К.М.Loganovsky, L.O.Liashenko, S.Yu.Nechaev, Yu.V.Bonchuk, P.B.Aryasov, L.I.Shvayko, E.O.Sarkisova. Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2010. – Vol.15. – p.127-144
 9. Peculiarities of dosimetric situation formation after emergency release from “Shelter” object. Iu.V.Bonchuk, G.G.Ratia. Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2009. – Vol.14. – p.23-28
 10. Bioassay measurements interpretation methods of the object “Shelter” personnel. G.G.Ratia, Iu.V.Bonchuk. Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2009.– Vol.14. – p.29-34
 11. Ensuring of radiation protection during works on transformation of the Object Shelter into ecologically safe system. Biophysical monitoring of the personnel internal exposure doses. S.Y.Nechaev, I.A.Likhtarev, V.B.Berkovski, L.N.Kovgan, Y.V.Bonchuk, G.G.Ratia, P.B.Aryasov. Radiation Hygiene. 2009;2(1):32-35
 12. Design and Operation of the Internal Dosimetry Program for the Chornobyl ‘Shelter Implementation Plan’. I.Likhtarev, V.Berkovski, L.Kovgan, N.Tcygankov, G.Ratia, Y.Bonchuk, S.Nechaev, O.Perevoznikov, P.Ariasov, V.Vasilenko, N.Rubel, I.Kairo, S.Gorbachev, T.Volkernuk, V.Sushko. Radiation Protection Dosimetry, Vol.127, Issue 1-4, November 2007, p.321-324
 13. Some peculiarities and results of retrospective dosimetry of Chernobyl exposure of Ukrainian population in 1986. I.Likhtarev, L.Kovgan, Yu.Bonchuk, G.Ratia, Z.Boyko, V.Gerasimenko, O.Ivanova, S.Masyuk. Nuclear and radiation safety. – 2006. – №1. – p.79-90
 14. Main open safety issues for the conceptual design of the new safe ‘confinement for the ChNPP “Shelter” object and paths of their solution. D. Bachner, V.Berkovskiy, V.Bonchuk, V.Vasilchenko, E.Kadkin, V.Кirichenko, O.Kolesnikov, S.Kondratiev, I.Likhtarev, A. Oraevskiy, D.Ryzhov, V.Sklyarenko, A.Tregub, O.Shugaylo. Nuclear and radiation safety. – 2006. – №1. – p.14-27

To section Normative and methodical documents developed by the RPI